Yönerge

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ (SABDEK) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 (1) Bu Yönerge’nin amacı, Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin (SABDEK) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 (1) Bu Yönerge, Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi  (SABDEK) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3 (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Alt Çalışma Birimi: Çalışma Komisyonlarına bağlı olarak çalışan alt çalışma birimlerini,
 2. Fakülte: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakülteleri’ni,
 3. Çalışma Komisyonları: Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Yürütme Kurulu’nca belirlenen çalışma komisyonlarını,
 4. Konsey: Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SABDEK)’ni,
 5. Konsey Başkanı: SABDEK Başkanı’nı,
 6. Sekreter: SABDEK Yürütme Kurulu sekreterini,
 7. Yürütme Kurulu: SABDEK Yürütme Kurulu’nu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Oluşumu, Faaliyet Alanları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

 

Faaliyet Alanları

Madde 4 (1) Konseyin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a)Fakültelerin sorunlarını, bilimsel veriler ve ürünler çerçevesinde değerlendirmek,
 2. b)Fakültelerin eğitim-öğretim, araştırma/yayım ve topluma hizmete yönelik faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmak, sağlık bilimleri alanında verilen eğitimin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek,
 3. c)Eğitim (akreditasyon, dernekleşme vb), altyapı (akademik, fiziksel, asgari standartlar vb), istihdam ve araştırma-yayın ile ilgili konularda bilimsel zeminde politikalar üretmek ve/veya gerçekleştirilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunmak,
 4. d)Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarının idari–hukuki ve eğitimsel altyapısını oluşturmak; bu amaçla kurulacak kurum/kuruluş ve kurulların faaliyetlerini desteklemek ve izlemek,
 5. e) İlgili toplantılarını ve ilgili kurul toplantıları ile konu ile ilgili çeşitli çalışmaları izlemek, strateji geliştirmektir.

 

Konsey ve Organları

Madde 5 (1) Konsey, Türkiye ve KKTC’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan Fakülte Dekanları’ndan oluşur.

(2) Konsey’de Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları ve Alt Çalışma Birimleri yer alır.

 

Genel Kurul

Madde 6 (1) Genel Kurul, Fakülte Dekanları’ndan oluşur. Konsey Yürütme Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanır.

(2) Genel Kurul’da alınan kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Konsey Başkanı’nın oyu yönünde karar alınır.

(3) Genel Kurul’a ilgili Dekan’ın katılamaması halinde Dekan Yardımcısı veya Dekan’ın görevlendirdiği Temsilcisi oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(4) Üyelerden birinin Dekanlık süresinin bitmesi durumunda yeni Dekan doğal üye olarak Genel Kurul üyeliğine devam eder.

(5) Konsey’in en üst karar organı Genel Kurul’dur.

 

Yürütme Kurulu

Madde 7 (1) Dekanlar Konseyi kendi üyeleri arasından bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulu yedi asıl üyeden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri Konsey tarafından üç yıllık süre için seçilir.

(2) Yürütme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir üyeyi Başkan olarak seçer. Yürütme Kurulu Başkanı, Konsey toplantılarına başkanlık eder. Başkan Konsey’in ve Yürütme Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlar.

(3) Üyelerden birinin Dekanlık süresinin bitmesi durumunda yeni Dekan doğal üye olarak Genel Kurul üyeliğine devam eder.

(4) Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yeni üyeler seçilir. Yeni üye seçimi tamamlanıncaya kadar Yürütme Kurulu eski üyeleri görevlerine devam ederler. Süre bitiminde oluşturulacak yeni Yürütme Kurulu’nda önceki başkan ile bir üye yeni kurulun doğal üyesi olarak göreve devam eder.

 

Yürütme Kurulu’nun Görevleri

Madde 8 (1) Yürütme Kurulu, Konsey’in aldığı kararları uygulamaya geçirir ve Konsey gündemini oluşturur.

(2) Gereksinim duyulan konularda üyelerinden ya da uygun göreceği kişilerden Çalışma Komisyonları ve Alt Çalışma Birimleri oluşturur, bu grupların görev tanımlarını belirler ve faaliyetlerini izler.

(3) Konsey çalışmalarında eşgüdümü temin eder.

 

Toplantı Süreleri

Madde 9 (1) Konsey üyeleri yılda en az iki kez, bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda toplanır. Ayrıca Konsey, üyelerinin üçte birinin ve/veya Yürütme Kurulu’nun isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

 

Çalışma Süreleri

Madde 10 (1) Konsey gündemi, Konsey toplantılarından on beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Komisyonları’nın sunacağı raporlar göz önüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Konsey toplantılarında alınan kararlar Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere iletilir.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 (1) Bu Yönerge’de hüküm bulunmayan durumlarda Konsey Yürütme Kurulu karar organı olup ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlülük

Madde 12 (1) Bu Yönerge hükümleri, Yönerge’nin Konsey Genel Kurulu’nda kabulü sonrasında yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15 (1) Bu Yönerge hükümlerini Konsey Başkanı yürütür.

.