12. SABDEK Kapanış Raporu

12. SABDEK GENEL KURUL TOPLANTI RAPORU

12. SABDEK Genel Kurul Toplantısı,25.03.2021 tarihinde Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya 89 Dekan, 10 Çekirdek Eğitim Program Koordinatörü ile Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) Başkan ve Yürütme Kurul Üyeleri, dekan yardımcısı, bölüm başkanı ve öğretim elemanından oluşan 140 katılımcı olmak üzere toplam 239 kişi katılmıştır. Toplantı açılışına, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU, YÖK Yürütme Kurul Üyesi Prof. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN ve ÜAK Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN katılım göstermişlerdir. Açılış konuşmalarında; YÖK projeleri, geleceğin sağlık bilimleri mezunlarından beklentiler, öğretim elemanlarının yetkinliklerinin artırılması, eğitim programlarında yapılması beklenen iyileştirmeler, uygulama alan çeşitliliklerinin yaratılması, sağlık bilimleri eğitimindeki sorunlar ve çözümleri başlıklarını dile getirmişlerdir. SABDEK Yürütme Kurul Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI SABDEK’in kuruluşundan beri tamamladığı çalışmalar ve pandemi dönemi SABDEK çalışmalarından söz etmiştir.  

12. SABDEK Genel Kurul Toplantısının gündemini; “Teknolojinin ÇEP’lere entegrasyonu: Makro Tasarım Modeli” ana başlığı altında “Geleceğin Sağlık Bilimleri Programları”, “Teknolojinin Öğretim Programlarına Sunduğu Fırsatlar”, “SBF Ulusal ÇEP’lerin Güncel Durumu ve Yol Haritası” konuları ile “SABDEK Genel Kurulu” oluşturmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı ve SABDEK Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK Eğitim Danışmanı ve Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih BARDAKÇI sunumlarıyla geleceğin eğitim modelini tasarlama konusunda katkı vermişlerdir. Konuşmacılar, eğitim programlarının tasarımında 21. Yüzyıl gerekliliklerinin karşılanma durumu, ihtiyaç analizi, fırsat çeşitliliğinin yaratılması,  ÇEP’lerde tanımlanan program yeterliliklerinin karşılanmasında teknolojik araçlardan yararlanma düzeyi, öğretim elemanı yetkinliği vb. başlıklarında ÇEP Koordinatörleri ve Genel Kurul katılımcıların sorularına cevap vermişlerdir.

Oturumların tamamlanmasının ardından yapılan Genel Kurul toplantısında;  Ortez-Protez UÇEP çalışmasında gelinen son durum paylaşılmış ve tamamlanan Ortez-Protez UÇEP çalışmalarının ve YÖK Başkanlığına iletilmesi, SABDEK Çalışma Komisyonları başkanlığında ÇEP ve asgari ölçütler çalışmalarının ihtiyaçlara göre çalışma grupları tarafından revize edilmesine, SABDEK Yürütme Kurul seçimlerinin Kasım-Aralık 2021’de koşullar elverdiğinde yüz yüze yapılarak gerçekleştirilmesine, SABDEK Çalışma Komisyonları üyelerinin Dekan önerileri alınarak güncellenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Dekanların dilek ve temennileriyle toplantı sona ermiştir.

12. SABDEK Online Program 25.03.2021

SABDEK – YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU

SAYIN DEKAN VE DEKAN VEKILI HOCALARIMIZ,

Aşağıdaki (Ekte) içerikte hazırlanan yazı YÖK BAŞKANLIĞI’NA sunulmuştur.

        * Lisans programlarına uzaktan eğitim süreci için gerekli desteği sağlamak,
        * Eğitim programlarımızda uzaktan eğitim sürecinin getirdiği farklılıkları UÇEP’lere yansıtmak,
        * Nihayetinde eğitim programlarımızda uzaktan eğitim süreçlerinde program yeterliklerini karşılamayı garanti altına alacak yapılanmaları oluşturmak/yeniden gözden geçirilmesini sağlamak,
        * Süreç iyileştirmesini gerçekleştirmek ve
        * YÖK çalışmalarına katkı verecek çalışmaları/önerileri sunmak amacıyla,

– Eğitim programı UÇEP’leri dikkate alınarak, uygulamalı eğitim başlıkları da dâhil olacak şekilde “UZAKTAN EĞITIMIN ÇEP’E ENTEGRASYONU” çalışmasını,

– Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin yetkinliklerine katkı sağlamak üzere YÖKAK, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), Açık ve Uzaktan Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) ile ortaklaşa “UZAKTAN EğITIMDE EğITICI EğITIMI WEBINARLARI”’nı gerçekleştirmeyi ve bu çalışmaların sonuçlarını AĞUSTOS 2020’DE YÖK Başkanlığımıza iletmeyi planladık.

SABDEK olarak yukarıda belirttiğimiz çalışmaların eğitim programlarımızda örgün eğitimde uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Geldiğimiz bu noktada; bazı Üniversitelerimizde Sağlık Bilimleri alanında UYGULAMALı MESLEKI DERSLERE ilişkin TAMAMEN ÇEVRIMIÇI olarak YAZ OKULU DERSLERININ açıldığı ve diğer üniversite üst yönetimlerine de bu örnekler gerekçelendirilerek öğrenciler tarafından yaz okulu açılması/belirtilen programlara başvuru taleplerinin kabulüne ilişkin yoğun başvuruların olduğu, ayrıca bu yaz okullarında sayı sınırına özen gösterilmediği gibi yüksek ücretlerinde alındığı bilgisi SABDEK Yürütme Kurulumuza iletilmiştir.

 Öğrencilerde mesleğe özgü bilişsel ve duyusal yetkinlikler, psikomotor beceriler tek başına online eğitim süreçleriyle kazandırılamayacağı, halihazırda AB ve UÇEP ölçütlerine göre henüz yapılandırılamamış ve geliştirilememiş YAZ OKULLARINDA AÇILAN BU MESLEKI UYGULAMALI DERSLERIN; Sağlık Bilimleri Fakülteleri eğitim programlarında UÇEP’te tanımlanan mesleki yeterliliklerin yerine getirilmesi ve mezun yetkinliklerinde sorunlar yaratacağı ve fırsat eşitsizliğine neden olacağı, dolayısıyla sağlık sistemimizi olumsuz etkileyeceği hususunu,

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

SABDEK YÜRÜTME KURULU

SABDEK – YAZ OKULU HAKKINDA DUYURU

11. SABDEK Toplantısı Gerçekleştirildi

11. SABDEK Toplantısı Sunumları

Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2019 (SHUÇEP) – Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN

Sağlık Uygulamaları ve Eğitiminde Yapay Zeka – Prof. Dr. Bilge KARAÇALI

SABAK 1. Uluslarası Kongre Çıktıları – Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU

Ortez Protez Çekirdek Eğitim Programı 2019 – Dr. Öğr. Üyesi Esra ATILGAN

ÇEP Müfredat Uyumu FTR Örneği – Prof. Dr. A. Ayşe KARADUMAN

10. SABDEK toplantısı Erciyes Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kayseri’de gerçekleştirildi

10. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 68 fakülteyi temsilen 41 dekan, 27 dekan yardımcısı ve 10 öğretim üyesinin katılımı ile 03 Mayıs 2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri GENKÖK, ERNAM, İKUM ve ERFARMA hakkında tanıtım sunumları yapıldıktan sonra, Prof. Dr. Gülden POLAT’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Yasemin YALIM, Sağlık Bilimleri Araştırmalarında Etik Sorunlar konulu sunumu yaptı. Öğleden sonraki ilk oturumunda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Etik Kurul Başvuru, Değerlendirme ve Karar Süreçleri; Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Gülden POLAT, SABDEK 2019-2021 Stratejik Planı sunumunu gerçekleştirdi. Toplantının son oturumunda Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ’un moderatörlüğünde, Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ, Disipline Özgü ÇEP’lerin müfredata Entegrasyonu Çalışma Sonuçları ile ilgili sunumlarını yaptılar.

10. SABDEK toplantısının ikinci günü (04 Mayıs 2019) ilk oturumda Prof. Dr. Hasan Hüseyin DÖNMEZ’in  moderatörlüğünde, Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, 21. Yüzyıl Becerileri-Üniversitelerden Beklentiler; Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM’ın moderatörlüğünde  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, Sağlık Bilimlerinde Akreditasyon ve SABAK çalışmaları konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.  İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Sosyal Hizmetler Eğitim Programı ÇEP Koordinatörü Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmetler UÇEP ve Asgari Ölçütleri Çalışması ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK Genel Kurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde İzmir’de yapılmasına karar verilmiştir.

10.SABDEK Toplantısı Galeri

9. SABDEK toplantısı Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi

9. SABDEK Genel Kurul Toplantısı 54 fakülteyi temsilen 39 dekan, 16 dekan yardımcısı ve 13 öğretim üyesinin katılımı ile 07 Aralık 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde, Güzel Sanatlar Fakültesinden öğretim görevlisi Andre Lopez ve öğrencisinin sunduğu müzik dinletisi ile başladı.

Açılış konuşmalarını Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Gülden POLAT, SABDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sultan TAŞCI, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Canan AYKUT BİNGÖL, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Erol ÖZVAR yaptılar.

Toplantının ilk oturumunda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Değişim/Eğitim 4.0’ın amacı, Yükseköğretimde değişim ve planlamada proaktif yaklaşım hakkında bilgiler verdikten sonra iç kalite güvencesi ile özdeğerlendirme raporundan bahsetti. SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayına Hazırlık aşamasında Prof. Dr. Serdar ÖZTEZCAN moderatörlüğünde Prof. Dr. Gül ŞENER Stratejik Plan Hazırlama Süreci ile Misyon-Vizyon-Değerlerin yeniden gözden geçirilmesinden söz ederek çalışma grupları oluşturuldu. 9. SABDEK toplantısının öğleden sonraki ilk oturumunda oluşturulan gruplar ile 5 ayrı salonda SABDEK 2. Stratejik Plan Çalıştayı ve ÇEP’lerin Müfredata Entegrasyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Öğleden sonraki ikinci oturumda Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN’ın moderatörlüğünde SABDEK 2.Stratejik Plan Çalıştayı grup sunumları yapıldı.

9. SABDEK toplantısının ikinci günü (08 Aralık 2018) Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buradaki ilk oturumda Prof. Dr. M. Gülden POLAT/Prof. Dr. Gül ŞENER moderatörlüğünde, Prof.Dr. Ayşe KARADUMAN, Disiplinlere özgü ÇEP’lerin müfredata entegrasyonu; Prof.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU, SABAK özdeğerlendirme süreci; Prof. Dr. Mehtap Malkoç,Programa başlama ölçütleri; Prof. Dr. M. Gülden POLAT da Öğrenimi sürdürmeölçütleri ile ilgili sunumlarını yapmışlardır. İkinci oturumda SABDEK Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Bu oturumda Prof. Dr. Kamil ALPTEKİN Sosyal Hizmet Bölümü ÇEP çalışma aşamaları ile ilgili sunumu yapmıştır. SABDEK GenelKurul Toplantısının son bölümünde 2 günlük çalışmalar özetlenmiş, görüş ve öneriler alınmış ve bir sonraki toplantının 03-04 Mayıs 2019 tarihlerinde Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Kayseri’de yapılmasına karar verilmiştir.

9. Sabdek Toplantısı Galeri

9. SABDEK Toplantı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi’nin 9. toplantısı  7-8 Aralık 2018 tarihinde Marmara ve Yeditepe Üniversiteleri ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Toplantı programına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

9. SABDEK Programı